DODATNE AKTIVNOSTI

Predškolska ustanova “Naše nade“ stekla je licencu za primenu NTC sistema učenja u svom radu. Autor ovog programa je dr Ranko Rajović, dugogodišnji član četvoročlanog komiteta svetske Mense za darovitu decu. U okviru Mense (organizacija koja okuplja ljude visokog koeficijenta inteligencije), odsek za darovite NTC, godinama istražuje problematiku poboljšanja intelektualnih sposobnosti. Najnovija istraživanja pokazuju da inteligencija ne zavisi od genetike, tj. od broja neurona. Kod inteligencije nasledan faktor – broj neurona predstavlja genetski potencijal, a koliko će se od tog potencijala razviti, zavisi od broja sinapsi (veza) između neurona. Sinanpse se intenzivno formiraju nakon rođenja deteta i do pete godine već je formirano 50% sinapsi. Do sedme godine formira se jos 25% sinapsa, tako da se do polaska u školu formira 75% sinapsa kod deteta.

Primenom programa ”Mensa – NTC sistem učenja” u predškoskom periodu:
•  Povećava se broj neuronskih veza, što uz specifične vežbe povećava kapacitet mozga za obradu informacija,
•  Podiže se nivo intelektualnih sposobnosti sve dece koja učestvuju u programu,
•  Sprečava se poremećaj koncentracije i pažnje, kasnije u školskom periodu (disleksija),
•  Razvija se koordinacija pokreta i motorike,
•  Razvija se brzina razmišljanja i zaključivanja (funkcionalno znanje),
•  Sva deca imaju korist od programa, a posebno je koristan za detekciju darovite dece i podsticanje razvoja darovitosti.

Primena NTC sistema učenja realizuje se kroz sledeće oblasti:
•  Razvoj akomodacije – stimulacija razvoja očnih mišića,
•  Razvoj koordinacije pokreta i motorike,
•  Razvoj grafomotorike,
•  Razvoj brzine razmišljanja i zaključivanja,
•  Funkcionalno znanje.

Obučavanjem i akreditovanjem vaspitača predškolske ustanove “Naše Nade” stekla je licencu za primenu NTC sistema učenja u svom radu, a sprovođenje programa prati sam autor Dr Rajović. Kako bi program imao što bolje rezultate, predškolska ustanova će u proces sprovođenja programa uključiti i zainteresovane roditelje kroz predavanja, konsultacije i radionice sa autorom programa, vaspitačima i stručnim saradnicima.

P.U. “Naše Nade” radi i po Montesori p. Marija Montesori je rođena 1870.g. u Chiaravelleu, Italija. Od njene treće godine porodica živi u Rimu. Interesuje se za prirodne nauke. 1894.g. postaje prva žena lekar. U toku studija je u psihijatrijskoj bolnici, sa decom ometenom u razvoju. U saradnji sa Itardom i Segenom razrađuje materijale za slaboumnu decu. Sve više se bavila pedagogijom. 06.01.1907.g. otvara prvu „Dečiju kuću“ u Rimu. Tražila je novi pristup u obrazovanju i vaspitanju dece. Od 1909.g. napušta lekarsku praksu i posvećuje se obrazovanju vaspitača i učitelja. Njena metoda je prihvaćena u mnogim zemljama, njena dela do 1917.g. prevedena su na dvanaest jezika. AMI-Internacionalna Montesori asocijacija-osniva 1929.g.. Neprestano radi, putuje po celoj zemlji. Posle II Svetskog rata postepeno se obnavljaju i otvaraju nekadašnje i nove Montesori institucije. Dobija priznanje za svoj rad. Umire 1952.g. u Norveškoj, planirajući put za Ganu, gde je trebala da podučava afričke učitelje.

 OSNOVNE ODLIKE MONTESORI PROGRAMA

Sloboda:

Daje detetu priliku da uči kretanjem; da otkrije svoje sposobnosti, moći, svoje granice; sloboda izboru materijala; da izgradi odnose sa drugom decom-komunikaciju, ispomažu, sarađuju.

Struktura i red:

Da zna mesto materijala u prostoru; da ima sigurnost da će raditi sa svim raspoloživim materijalima; vraćanjem materijala na mesto učestvuje u održavanju reda; prihvata odgovornost za uređenost okruženja.

Realnost i priroda:

Detetu se pruža mogućnost da prihvata ograničenja koja mu nameće realnost; saznaje spoljašnji i unutrašnji svet, ima blizak odnos sa realnim predmetima; materijali su izgrađeni od prirodnog materijala; u kontaktu je sa prirodom, saznaje, uči njene zakonitosti.

Lepota i atmosfera:

Okruženo lepotom ambijenta dete zadovoljava pojedine životne potrebe. Atmosfera je realna, topla, slobodna, opuštena, podsticajna.

Uloga vaspitača:

  • asistira detetu da bi se ono usavršavalo kroz svoj lični napor i trud;
  • ne prekida aktivnost deteta;
  • okruženje održava u dobrom stanju, osvežava ga, menja i čini privlačnim za dete;
  • priprema i nudi detetu igre i eksperimente;
  • beleži napredovanje;
  • posmatra svako dete;

OLIMPIK razvojni sportski program – predškolski i mlađi školski uzrast:

• Razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti kod dece

• Usvajanje novih znanja i veština iz oblasti sporta i fizičke kultura sa posebnim akcentom na razvoj svestranosti

• Sticanje zdravih životnih navika

• Stvaranje dobre osnove za dalje bavljenje sportom

• Prepoznavanje predispozicija kod dece i usmeravanje u određene sportske grane

• Razvoj ekološke svesti